Verzekeringen - ftp.bcgzn.eu

Ga naar de inhoud
Ledeninformatie
Ongevallenverzekering

Het Bondsbestuur heeft, ten behoeve van de Bond van Christelijke Gereformeerde Zangverenigingen, een collectieve ongevallenverzekering gesloten bij de Onderlinge Verzekering Maatschappij DONATUS UA. Verzekerden zijn de bestuursleden en vrijwilligers van de Bond en alle bij de Bond aangesloten (zang)verenigingen e.d. De verzekering omvat ongevallen op Bondsdagen, bestuursvergaderingen e.d. van het Bondsbestuur en ongevallen op zangavonden, districtsavonden, uitvoeringen en oefenavonden van de koren.

In de polis is uitvoerig omschreven wat onder een ongeval wordt verstaan. Gedoeld wordt op gebeurtenissen waarbij verzekerde wordt getroffen, onafhankelijk van de wil van verzekerde, door plotseling en van buitenaf om hem/haar inwerkend fysiek geweld, waardoor lichamelijk letsel wordt toegebracht. Ook in andere gevallen kan een gebeurtenis als een ongeval worden aangemerkt.

Dekking bestaat voor de verzekerden uitsluitend tijdens verrichtingen op plaatsen en uren welke door de verzekeringnemer zijn vastgesteld, inclusief het rechtstreeks gaan naar en komen van de plaats waar die verrichtingen plaats hebben.

Recht op een uitkering ontstaat bij overlijden of ingeval van blijvende invaliditeit. Begunstigden voor een uitkering zijn verzekerde of de erfgenamen. Vanzelfsprekende wordt er geen uitkering gedaan bij het breken van een pink of been. Wel als dientengevolge blijvende invaliditeit zou ontstaan.Bij een eventuele uitkering wordt geen rekening gehouden met andere door verzekerde gesloten verzekeringen. Met andere woorden: een uitkering wordt gedaan ook als van anderen een uitkering verkregen wordt. Ingeval van overlijden van een verzekerde zijn begunstigden verplicht de maatschappij van het overlijden in kennis te stellen tenminste 48 uur voor de begrafenis of crematie.

Uitsluitingen
In de polis zijn ook een reeks uitsluitingen opgesomd, zoals overlijden of blijvende invaliditeit als gevolg van o.a.:

overmatig gebruik van alcohol;
het gebruik van genees- of genotmiddelen, anders dan op medisch voorschrift;
een waagstuk, waarbij het leven of het lichaam roekeloos in gevaar gebracht is;
een atoomkernreactie;
ingewandsbreuk;
opzet of met goedvinden van verzekerde.

Voor meer informatie, stuur een email naar de secretaresse.
Terug naar de inhoud